Regulamin Konkursu „Sojusznicy 1920”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorami Konkursu są: Konsulat Generalny RP w Winnicy, Redakcja „Słowa Polskiego”.
1.2. Partnerem konkursu jest Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie oraz Centrum Historii Winnicy.
1.3. Konkurs będzie rozstrzygnięty do dnia 31 maja 2020 roku.
1.4 Prace konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres email: [email protected]

2. CELE KONKURSU „Sojusznicy 1920”:
2.1. Upamiętnienie 100-ej rocznicy polsko-ukraińskiego sojuszu polityczno-militarnego zwanego potocznie „Sojuszem Piłsudski-Petlura”.
2.2. Odnalezienie ciekawych i nieznanych faktów o walkach żołnierzy URL i WP z bolszewikami na Ukrainie w 1920 roku.
2.3. Popularyzacja wiedzy o znaczeniu Sojuszu dla dalszych losów Ukrainy i Polski w środowisku mieszkańców Ukrainy.

3.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, zgodnie z kategoriami wiekowymi
mieszkająca na terenie Ukrainy.
3.2. Podstawą uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków:
a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem
b) spełnienie warunków podanych w 2.1.
3.3. Języki konkursu: polski, ukraiński

4. ZASADY KONKURSU I NAGRODY
4.1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i nadesłanie prac zgodnie z niniejszymi wytycznymi do 16 maja 2020 roku na adres email: [email protected] (organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia przyjmowania prac konkursowych).

4.2 Kategorie konkursowe:

I kategoria: dzieci w wieku przedszkolnym
– Projekt graficzny lub praca plastyczna na temat „Ukraina i Polska. Przyjaźń w imię przyszłości”.

II kategoria: młodzież w wieku szkolnym
– Projekt graficzny lub praca plastyczna na temat „Armia URL oraz Wojska Polskiego w walce przeciwko bolszewikom”.
– Krótkie opowiadanie o żołnierzach i oficerach WP i URL z twojej okolicy.

III kategoria: dorośli
– Wiersz o żołnierzach URL i WP w 1920 roku (do 1000 znaków).
– Zdjęcie z opisem miejsc pamięci, związanych z wydarzeniami oraz postaciami z czasu polsko-ukraińskiego sojuszu w twojej okolicy.
– List do S. Petlury lub J. Piłsudskiego (do 2000 znaków).

4.3. Organizatorzy i Partner Konkursu mogą dodatkowo przyznać wyróżnienia i nagrody w każdej z kategorii.

4.4. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami, wśród których znajdą się m.in.:

a) czytniki książek elektronicznych (e-booki)

b) słuchawki oraz głośniki bezprzewodowe

c) książki, gry planszowe

d) wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, które będą wysłane drogą elektroniczną

e) inne.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ogłoszenia nagród dopiero w dniu zakończenia konkursu.

4.5. Nagrody konkursowe zostaną przekazane po rozstrzygnięciu konkursu przez Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli Organizatorów i Partnera.

4.6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzygają Organizatorzy.

4.7. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 3 (trzech) dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu na adres e-mail, z którego została wysłana praca konkursowa.

4.8. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatorów w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawda do nagrody.

4.9. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialni będą Organizatorzy.

5. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
5.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).

5.2. Uczestnicy Konkursu, wysyłając prace konkursowe, automatycznie godzą się na wykorzystanie ich w celach promocyjnych, publikacji w mediach oraz na inne formy upublicznienia.

5.3. Uczestnictwo w konkursie jest jednocześnie zgodą Uczestnika na wykorzystanie nadesłanych prac przez Organizatorów i Partnera konkursu dla promocji m.in. w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznych oraz na ich własnych stronach.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Organizatorzy są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji. Ewentualny zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od czasu opublikowania go na stronie Organizatorów.