REGULAMIN

Rozdział I

Postanowienia ogólne § 1 Akademicki Klub Biznesu we współpracy z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego organizuje Konkurs pt. Odkrywamy ślady Polskości (zwany dalej Konkursem).

§ 2
Celem Konkursu jest: 1. Upowszechnianie wiedzy o historii Polski; 2. Zwiększenie świadomości wśród młodzieży polonijnej na tematy historii Polski; 3. Rozwijanie zdolności do samodzielnego poszukiwania informacji, weryfikacji wiarygodności źródeł oraz przetwarzania informacji; 4. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.

Rozdział II

Zasady uczestnictwa § 1 1. Olimpiada skierowana jest do młodzieży polonijnej w wieku 15-22 lata z terenu Białorusi i Ukrainy. 2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie zespoły 2-osobowe. 3. Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie zobowiązane są do przesłania formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) do Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego na adres mailowy: [email protected] do dnia 17.05.2021 roku.

Rozdział III

Sposób przeprowadzenia Konkursu § 1 1. Konkurs składa się z kilku etapów: ▪ Etap I – przydzielenie zespołów 2 osobowych do mentorów (pracowników naukowych Instytutu Nauk o Polityce i Administracji) ▪ Etap II – rozpoczęcie prac nad stworzeniem filmu (mikronarracji), prezentującej postać, miejsce, wydarzenie związane z historią Polski ▪ Etap III – ocena filmów przez Komisję Konkursową 2. Wszelkich szczegółowych informacji oraz wyjaśnień w sprawach Olimpiady udziela Przewodniczący lub członkowie Komitetu Organizacyjnego. Pytania bądź wątpliwości należy kierować na adres mailowy: [email protected]

§ 2 1. Poszczególne etapy Konkursu będą odbywały się w następujących terminach: • Etap I – przydzielenie zespołów do mentorów nastąpi do 24 maja 2021 roku • Etap II – praca nad stworzeniem filmu trwać będzie od 25 maja do 30 czerwca 2021 roku

• Etap III – Komisja Konkursowa oceni filmy i rozstrzygnie Konkurs do dnia 10 lipca 2021 roku.

Rozdział IV

Nagrody § 1 1. Dla zwycięskich Zespołów przewidziano w ramach Konkursu następujące nagrody: ▪ Za zajęcie 1 miejsca nagroda w wysokości 2 000,00 zł (w formie bonu zakupowego) ▪ Za zajęcie 2 miejsca nagroda w wysokości 1 500,00 zł (w formie bonu zakupowego) ▪ Za zajęcie 2 miejsca nagroda w wysokości 1 000,00 zł (w formie bonu zakupowego) ▪ Za zajęcie 4 miejsca nagroda w wysokości 500,00 zł (w formie bonu zakupowego)

Rozdział V

Postanowienia końcowe § 1 1. Wyniki Konkursu zatwierdzone przez Komisję konkursową są ostateczne. 2. Przystąpienie do Olimpiady jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 5. Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu oraz Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk oraz informacji o uczestnikach Konkursu. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 6. Organizatorowi Konkursu przysługuje wyłączne prawo rozstrzygania sporów powstałych w trakcie Konkursu oraz do dokonywania wykładni i interpretacji niniejszego Regulaminu. 7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu zgłoszeniowym, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email, co mogłoby uniemożliwić odszukanie uczestnika Konkursu lub wręczenie nagrody.