REGULAMIN

Rozdział I

Postanowienia ogólne § 1 Akademicki Klub Biznesu we współpracy z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego organizuje Międzynarodową Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej (zwaną dalej Olimpiadą).

§ 2
Celem Olimpiady jest: 1. Popularyzacja idei integracji europejskiej oraz wiedzy o Polsce, Unii Europejskiej i Województwie Opolskim; 2. Rozwijanie zainteresowań europejskimi procesami integracyjnymi, zwłaszcza dialogiem i współpracą na poziomie społecznym, regionalnym i kulturowym; 3. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki europejskiej;

Rozdział II

Zasady uczestnictwa § 1 1. Olimpiada skierowana jest do młodzieży polonijnej w wieku 15-18 lat z terenu Białorusi i Ukrainy. 2. Osoby zainteresowane udziałem w Olimpiadzie zobowiązane są do przesłania formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) do Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego na adres mailowy: [email protected] do dnia 18.05.2021 roku.

Rozdział III

Sposób przeprowadzenia Olimpiady § 1 1. Olimpiada składa się z dwóch etapów: ▪ Etap I (część pisemna, online) – zadaniem uczestników będzie wypełnienie testu online z wiedzy o Polsce, Unii Europejskiej i Województwie Opolskim. Na adres e-mailowy uczestników (podany w formularzu zgłoszeniowym) Organizatorzy Konkursu prześlą link prowadzący bezpośrednio do testu. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone następnego dnia. ▪ Etap II (część ustna, online) – etap ten zostanie przeprowadzony w trybie zdalnym. Komisja Konkursowa odbędzie rozmowy z uczestnikami zakwalifikowanymi do drugiego etapu w czasie których sprawdzi wiedzę uczestników o Polsce, UE i Województwie Opolskim. Rozstrzygnięcie Olimpiady odbędzie się dzień po zakończeniu rozmów ze wszystkimi uczestnikami zakwalifikowanymi do drugiego etapu. 2. Wszelkich szczegółowych informacji oraz wyjaśnień w sprawach Olimpiady udziela Przewodniczący lub członkowie Komitetu Organizacyjnego.

§ 2 1. Poszczególne etapy Olimpiady będą odbywały się w następujących terminach: • Etap I – zostanie przeprowadzony 20 maja 2021 roku (test możliwy będzie do wypełnienia w godzinach 12:00-17:00 czasu polskiego) • Etap II – zostanie przeprowadzony w dniach 26 i 27 maja 2021 r. (szczegółowy harmonogram II etapu zostanie podany do dnia 24 maja 2021 r.)

Rozdział IV

Nagrody § 1 1. Dla zwycięzców Olimpiady przewidziano następujące nagrody: ▪ Za zajęcie 1 miejsca nagroda w wysokości 1 000,00 zł (w formie bonu zakupowego) ▪ Za zajęcie 2 miejsca nagroda w wysokości 800,00 zł (w formie bonu zakupowego) ▪ Za zajęcie 2 miejsca nagroda w wysokości 600,00 zł (w formie bonu zakupowego) ▪ Za zajęcie 4 miejsca nagroda w wysokości 400,00 zł (w formie bonu zakupowego) ▪ Za zajęcie 5 miejsca nagroda w wysokości 200,00 zł (w formie bonu zakupowego) ▪ Za zajęcie 6 miejsca nagroda w wysokości 100,00 zł (w formie bonu zakupowego)

Rozdział V

Postanowienia końcowe § 1 1. Wyniki Olimpiady zatwierdzone przez Komisję konkursową Olimpiady są ostateczne. 2. Przystąpienie do Olimpiady jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Olimpiady. 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 5. Wszystkie osoby biorące udział w Olimpiadzie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w zakresie związanym z przeprowadzeniem Olimpiady oraz Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk oraz informacji o uczestnikach Olimpiady. Każdy uczestnik Olimpiady ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 6. Organizatorowi Olimpiady przysługuje wyłączne prawo rozstrzygania sporów powstałych w trakcie Olimpiady oraz do dokonywania wykładni i interpretacji niniejszego Regulaminu. 7. Organizator Olimpiady nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu zgłoszeniowym, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email, co mogłoby uniemożliwić odszukanie uczestnika Olimpiady lub wręczenie nagrody.