Olimpiada Historii Polski na Ukrainie realizowana wspólnie przez Fundację Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne wchodzi w nową fazę! 4 grudnia odbył się etap I (szkolny). W międzyczasie prace zostały sprawdzone, a 52 osoby zakwalifikowane do dalszych rozgrywek.

Pełna lista zakwalifikowanych osób znajduje się tutaj.

Fundacja Wolność i Demokracja wraz z Polskim Towarzystwem Historycznym wiadomym czynią, co następuje:

II etap Olimpiady Historii Polski odbędzie się w formie ustnej w dniach 31 marca – 2 kwietnia 2017 roku. (SZCZEGÓŁY NIEBAWEM)

Odbędzie się on w 4 ośrodkach: Lwów, Chmielnicki, Żytomierz i Odessa.

Młodzież z Czerniowiec będzie proszona o przyjazd do Lwowa. Młodzież z Łucka i Kijowa będzie proszona o przyjazd do Żytomierza.

ZASADY II ETAPU

1. Uczestnik ma się wykazać wiedzą ogólną z zakresu historii Polski – podstawowe fakty, z których zadane mu zostanie jedno pytanie.

2. Uczestnik wybiera sobie jeden temat z 7 wskazanych: 1) średniowiecze z uwzględnieniem od XIV w. dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego 2) epoka nowożytna (1492-1795) 3) dzieje narodu polskiego i ziem byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1795-1918; 4) historia XX wieku – lata 1918-1945, 5) dzieje państwa i narodu polskiego po II wojnie światowej; 6) dzieje Polaków na Wschodzie w XIX i XX w.; 7) dzieje kultury polskiej.

3. Do każdego z tematów zostało przygotowanych 12 zagadnień szczegółowych (zob. poniżej). Do jednego zagadnienia szczegółowego uczestnik przygotowuje i prezentuje przed komisją pracę pisemną lub multimedialną oraz odpowiada na pytania dotyczące tematyki pracy.

4. Uczestnik musi posiadać wiedzę z pozostałych 11 zagadnień przygotowanych dla danej epoki, gdyż zadane mu zostaną przez komisje 2 pytania.

W roku 2017 rezygnujemy z odpytywania z 2 wybranych lektur.

Wyciąg z regulaminu

„10.3. Praca pisemna w formie eseju z podaniem wykorzystanej literatury lub prezentacji multimedialnej z podaniem wykorzystanej literatury; a także 2 pytania muszą dotyczyć jednej, tej samej epoki wybranej przez uczestnika spośród:

10.4. Praca pisemna lub prezentacja może zostać przygotowana, a odpowiedzi na pytania udzielone w językach: polskim (preferowany), ukraińskim, rosyjskim.”

TEMATY I LITERATURA

WIEDZA OGÓLNA

Podręczniki w języku ukraińskim lub rosyjskim:
Польща – нарис історії (Polska – zarys dziejów), red. Włodzimierz Mędrzecki, Jerzy Bracisiewicz, tłum. Iwan Swarnyk, Instytut Pamięci Narodowej 2015, s. 368.
Łukasz Kamiński, Maciej Korkuć, Przewodnik po historii Polski 966–2016, Instytut Pamięci Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2016, 118 s. = Путівник з Історії Польщі 1050 років. 966–2016, pdf, http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/16251,Przewodnik-po-historii-Polski-9662016.html

А. Андpеев и др., История Польши, Монолит-Евролинц-Традиция, 2002
Дейвіс Н. Боже ігрище: історія Польщі, Київ 2008.

Дьяков В.А. (отв. ред.), Краткая история Польши. С древнейших времен до наших дней, М.: Наука, 1993.

Зашкільняк Л.О., Крикун М.Г., Історія Польщі. Від найдавніших часів до наших днів,  Львів 2002.

Камінський Сулима А., Історія Речі Посполитої як історія багатьох народів, 1505-1795. Громадяни, їх держава, суспільство, культура, К. 2011.

Inna literatura:
http://www.twirpx.com/files/historic/europe_america/poland/

ZAGADNIENIA i LITERATURA SZCZEGÓŁOWA

I. ŚREDNIOWIECZE

1. Chrzest Polski w 966 r. i jego konsekwencje dla Polaków.

2. Stosunki polsko-ruskie za panowania Bolesława Chrobrego.

3. Wojny polsko-niemieckie w XI i XII w.

4. Bolesław Krzywousty i początek procesu rozbicia dzielnicowego Polski.

5. Król Przemysł I oraz próby zjednoczenia Polski pod koniec XIII w. i w początkach XIV w

6. Najazdy Tatarów na Polskę i Ruś w XIII w.

7. Władysław Łokietek i jego droga do korony królewskiej.

8. „Zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną” – reformy Kazimierza Wielkiego.

9. Unie Polski z Litwą w XIV i XV w.

10. Władysław Jagiełło wobec Krzyżaków. Wielka wojna z zakonem krzyżackim.

11. Polityka dynastyczna Jagiellonów w XV w. – początkach XVI w.

12. Gospodarka na ziemiach polskich w okresie średniowiecza.

LITERATURA

Podręczniki:

J. Wyrozumski, Dzieje Polski piastowskiej (VIII w . -1370), Wielka Historia Polski, t.2, Kraków 1999.

K. Baczkowski, Dzieje Polski późnośredniowiecznej (1370-1506), Wielka Historia Polski, t. 3, Kraków 1999.

S. Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2002.

Opracowania:

Początki Państwa Polskiego: księga tysiąclecia, wyd. K. Labuda, t. 1-2, Poznań 2002.

K. Kolinger, Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego w latach 992-1015, Wrocław 2015.

A. Pleszczyński, Niemcy wobec pierwszej monarchii piastowskiej (963-1024). Narodziny stereotypu, Lublin 2008.

J. Strzelczyk, Mieszko Pierwszy, Poznań 1992.

G. Labuda, Święty Stanisław, Poznań 2000.

M. Dworsatschek, Władysław II Wygnaniec, Wrocław 1998.

B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 1997.

M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986.

Piastowie w dziejach Polski. Zbiór artykułów z okazji trzechsetnej rocznicy wygaśnięcia dynastii Piastów, pod red. R. Hecka, Wrocław 1975.

Polska dzielnicowa i zjednoczona. Państwo. Społeczeństwo. Kultura, pod red. A. Gieysztora, Warszawa 1972.

B. Nowacki, Przemysł II. Odnowiciel Korony Polskiej (1257-1296), Kraków 2013.

J. Wyrozumski,  Kazimierz Wielki, Wrocław 2004, s. 94-130.

J. Wyrozumski, Węgry i sprawa Rusi halicko-włodzimierskiej za Kazimierza Wielkiego; Europa Środkowa i Wschodnia w polityce Piastów, Toruń 1996.

F. Kiryk, Wielki król i jego następca, Kraków 1992.

J. Krzyżaniakowa, J.Ochmański, Władysław Jagiełło, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1990.

W. Morawski, Dzieje gospodarcze Polski, Warszawa 2011.

A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2001.

 

II. NOWOŻYTNOŚĆ

1. Państwo polsko-litewskie w czasach panowania Zygmunta Starego.

2. Unia lubelska 1569 roku – przyczyny i konsekwencje dla państwa polsko-litewskiego.

3. Sejm Rzeczypospolitej – rola polityczna i ustrojowa.

4. Bezkrólewia i elekcje w dawnej Rzeczypospolitej – procedura, przebieg, konsekwencje „wolnego” wyboru króla.

5. Polityka wschodnia Stefana Batorego.

6. Wojny ze Szwecją w czasach panowania Zygmunta III Wazy.

7. Powstanie Bohdana Chmielnickiego 1648-1654 – konsekwencje dla Rzeczypospolitej i ziem ukraińskich.

8. Wojny Rzeczypospolitej ze Szwecją i Moskwą w XVII wieku – przyczyny i konsekwencje dla funkcjonowania państwa.

9. Ugoda hadziacka 1658 roku – Rzeczypospolita Trojga Narodów.

10. Polityka zagraniczna Jana III Sobieskiego.

11. Rozbiory Rzeczypospolitej – przyczyny.

12. Próby ratowania państwa – Sejm Wielki i Konstytucja 3-go Maja.

 

LITERATURA

Podręczniki:

U. Augustyniak, Historia Polski 1572-1795, Warszawa 2008.

M. Markiewicz, Historia Polski 1492-1795, Kraków 2004.

Historia Polski, pod red. T. Manteuffla, t. I, cz. II:  od połowy XV wieku do roku 1764 wieku, Warszawa 1960.

W. Konopczyński, Dzieje Polski Nowożytnej, t. 1-2, Warszawa 1986 i następne wydania.

Opracowania:

A. Wyczański, Zygmunt Stary, Warszawa 1985.

A. Wyczański, Polska Rzeczą Pospolitą Szlachecką, t. 1, Warszawa 1991.

A. Sucheni-Grabowska, Zygmunt August, król polski i wielki książę litewski 1520-1562, Warszawa 1996.

S. Cynarski, Zygmunt August, Wrocław 1988.

K. Olejnik, Stefan Batory, Warszawa 1998.

Królowie elekcyjni – leksykon biograficzny, red. I. Kaniewska, Kraków 2006.

H. Wisner, Zygmunt III Waza, Wrocław 1991.

W. A. Serczyk, Na dalekiej Ukrainie. Dzieje kozaczyzny do 1648 roku, Kraków 1984 i 1986; H. Wisner, Władysław IV Waza, Wrocław 1995.

T. Wasilewski, Ostatni Waza na tronie polskim, Katowice 1984.

A. Kersten, Stefan Czarniecki 1599-1665, Warszawa 1963.

Z. Wójcik, Jan Kazimierz Waza, Wrocław 1997, 2004.

Z. Wójcik, Wojny kozackie w dawnej Polsce, Kraków 1989.

J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, Wrocław 2007.

W. Kriegseisen, Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej (do 1763 roku), Warszawa 1995.

W. Kriegseisen, Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1991

M. Borucki, Sejmy i sejmiki szlacheckie, Warszawa 1972.

Dzieje sejmu polskiego, pod red. J. Bardacha, Warszawa 1993.

E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652, Warszawa 2001.

Z. Wójcik, Jan Sobieski, Warszawa 1994.

T. Cegielski, Ł. Kądziela, Rozbiory Polski 1772-1793-1795, Warszawa 1990.

E. Rostworowski, Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 maja, Warszawa 1966.

K. Zienkowska, Stanisław August Poniatowski, Wrocław 1998.

W. Morawski, Dzieje gospodarcze Polski, Warszawa 2011.

A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2001.

J. Topolski, Gospodarka polska a europejska w XVI-XVIII wieku, Poznań 1977.

 

III. WIEK XIX

1. Księstwo Warszawskie – okoliczności powstania, ustrój, funkcjonowanie

2. Powstanie listopadowe – ze szczególnym uwzględnieniem działań na Litwie i Ukrainie.

3. Znaczenie emigracji w XIX-wiecznych dziejach narodu polskiego.

4. Zesłania Polaków na Syberię – od konfederacji barskiej do 1914 r.

5. Charakter działań zbrojnych w okresie powstania styczniowego.

6. Rola Kościoła katolickiego w utrzymaniu polskości – epoka rozbiorowa.

7. Główne nurty polityczne polskich partii politycznych (przywódcy, programy) na przełomie XIX/XX w.

8. Autonomia Galicji w II połowie XIX w.

9. Najwybitniejsi Polacy doby niewoli narodowej – propozycje postaci i uzasadnienie wyboru.

10. Polacy, którzy rozsławili Polskę w świecie – XIX w. (kultura, nauka, polityka).

11. Rola młodzieży w dziejach Polski (od Filaretów po Orlęta Lwowskie).

12. Gospodarka ziem polskich na początku XX w. – zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego ziem pozostających pod panowaniem Romanowych, Hohenzollernów i Habsburgów.

 

LITERATURA

Podręczniki:

A. Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000.

K. Groniowski, J. Skowronek, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 1987.

S. Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1987.

J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007.

Opracowania:

M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, t. III: czasy nowożytne 1758-1914, Warszawa 1991.

J. Dybiec, Nie tylko szablą. Nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej 1795-1918, Kraków 2004.

Dzieje Kresów, red. M. Karolczuk-Kędzierska, Kraków 2006.

B. Grochulska, Księstwo Warszawskie, Warszawa 1991.

L. Hass, Inteligencji polskiej dole i niedole (XIX i XX wiek), Łowicz 1999.

Z. Fras, Galicja, Wrocław 1999.

I. Ihnatowicz, Społeczeństwo polskie X-XX wiek, Warszawa 1995;

S. Kalembka, Wielka Emigracja. Polskie wychodźstwo polityczne w latach 1831-1862, Warszawa 1971.

F. Koneczny, Dzieje Polski opowiedziane młodzieży, Lublin 2010;

A. Kuczyński, Syberia 400 lat polskiej diaspory, Krzeszowice 2007.

D. Olszewski, Kultura i życie religijne społeczeństwa polskiego w XIX wieku, Lublin 2014;

W. Śliwowska, Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 1998.

R. Wapiński, Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, Gdańsk 1997.

A. Witkowska, Wielkie stulecie Polaków, Warszawa 1987.

J. Wojtasik, Idea walki zbrojnej o niepodległość Polski 1864-1907, Warszawa 1987

A. Zahorski, Zajewski W., Kieniewicz S., Trzy powstania narodowe, Warszawa 1997.

A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 1997.

I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Warszawa 1978.

 

IV. WIEK XX DO 1945

1. Polacy na frontach I wojny światowej oraz polityczne zabiegi na rzecz odbudowy państwa (1914-1918).

2. Nowy powojenny ład – traktat wersalski a Polska.

3. Walka o granice (1918-1922).

4. Przemiany ustrojowe w Polsce w latach 1918-1939.

5. Polityka zagraniczna i miejsce Polski w Europie międzywojennej.

6. Odbudowa gospodarcza Polski po I wojnie światowej i proces unifikacji terenów z trzech rozbiorów.

7. Pakt Ribbentrop-Mołotow i jego realizacja.

8. Dwie okupacje – porównanie polityki III Rzeszy i ZSRS wobec Polski i Polaków.

9. Polacy na frontach II wojny światowej.

10. Polskie Państwo Podziemne i rząd na obczyźnie.

11. Powstanie Warszawskie.

12. Skutki gospodarcze i społeczne II wojny światowej na ziemiach polskich.

 

V. DZIEJE PAŃSTWA I NARODU POLSKIE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

1. Sytuację polityczna Polski po zakończeniu II wojny światowej

2. Geneza, przebieg i konsekwencje Akcji „Wisła”

3. Etapy przejmowania władzy przez komunistów w Polsce, z uwzględnieniem działań opozycji legalnej i podziemia antykomunistycznego

4.Procesy stalinizacji państwa polskiego, a inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej

5. System polityczny i społeczno-gospodarczy Polski w okresie stalinowskim, z uwzględnieniem Konstytucji z 1952 r.

6. Przełom polityczny w Polsce w 1956 roku

7. Przyczyny i przebieg wydarzeń marcowych 1968 roku w Polsce

8. Polityka wewnętrzną i zagraniczna Władysława Gomułki i Edwarda Gierka

9. Działalność opozycji w PRL-u;

10. Scharakteryzuje relacje państwo-Kościół i oceń rolę Kościoła w życiu społecznym

11. Solidarność i jej wpływ na przemiany społeczno-polityczne w Polsce;

12. Gospodarka PRL

 

LITERATURA (DLA TEMATÓW IV oraz V)

Podręczniki:

C. Brzoza, A.L. Sowa, Historia Polski 1918-1945, Kraków 2006.

R. Kaczmarek, Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010.

W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1918-1980, Londyn 1980 (oraz następne wydania krajowe)

Opracowania:

Ciechanowski J., Powstanie warszawskie, Warszawa 1984.

Ciesielski S., Gułag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918-1953, Warszawa 2010.

Duraczyński E., Rząd polski na wychodźstwie 1939-1944, Warszawa 1993.

Eisler J., Szwarc A., Wieczorkiewicz P., Polska – dzieje polityczne ostatnich dwustu lat, Warszawa 1997.

Eisler J., Marzec 1968, Warszawa 1991.

Eisler J., Grudzień 1970, Warszawa 1995.

Friszke A., O kształt niepodległej, Warszawa 1989.

Kawalec K., Roman Dmowski 1864-1939, Wrocław 2002.

Karski J., Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945, Warszawa 1992.

Łuczak C., Polska i Polacy w II wojnie światowej, Poznań 1993.

Materski W., Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918-1939, Warszawa 1994.

Pajewski J., Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1926, Poznań 2007.

Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 1995.

Wołos M., O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec polski w okresie kryzysu politycznego 1925-1926, Kraków 2013.

A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 1997.

I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Warszawa 1978.

W. Morawski, Dzieje gospodarcze Polski, Warszawa 2011.

J. Kaliński, Gospodarka w PRL, Warszawa 2012.

 

VI. DZIEJE POLAKÓW NA WSCHODZIE

1. Zamek, pałac, dwór – od obiektu obronnego do rezydencji magnacko-szlacheckiej na terenach dzisiejszej Ukrainy.

2. Szlachta polska na terenach dzisiejszej Ukrainy w XIX w.

3. Życie codzienne w dziewiętnastowiecznym ziemiańskim dworze na Ukrainie.

4. Polski dwór na Kresach Południowo-Wschodnich w polskiej literaturze pięknej – wybrane przykłady.

5. Losy rezydencji na terenach dzisiejszej Ukrainy w XX w.

6. Rodem z Kresów – polscy generałowie i ich rola w czasie II wojny światowej (na wybranych przykładach).

7. Rozwój oświaty polskiej w XIX wieku – Gimnazjum i Liceum w Krzemieńcu.

8. Polscy naukowcy na uniwersytetach w Charkowie, Kijowie i Odessie w XIX i początkach XX wieku.

9. Rodem z Kresów – polscy artyści i ich twórczość na wybranych przykładach.

10. Sławni Polacy i ich związki z Ukrainą – wybierz i uzasadnij.

11. Losy Polaków w ZSRR w latach 20. XX w. – czasy Nowej Polityki Ekonomicznej.

12. Losy Polaków w ZSRR w latach 30. XX w. Operacja polska w latach 1937-1938.

 

LITERATURA

R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych Kresach Rzeczypospolitej, t. I-XI, Wrocław 1991-1997.

D. Antoniuk, 155 polskich zamków i rezydencji na Ukrainie, 2011

D. Antoniuk, 315 polskich zamków i rezydencji na Ukrainie, Kijów 2012.

D. Beavouis, Polacy na Ukrainie 1831-1863. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie, przeł. Ewa i Krzysztof Rutkowscy, Paryż 1987.

D. Beavouis, Walka o ziemię. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim 1863-1914, przeł. Krzysztof Rutkowski, Sejny 1996.

D. Beavouis, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914, przeł. Krzysztof Rutkowski, Lublin 2005 i 2011.

Д. Бовуа, Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831-1863), Київ 1996.

Д. Бову, Битва за землю в Україні 1863-1914. Поляки в соціо-етнічних конфліктах

Д. Бовуа, Російська влада і польська шляхта в Україні 1793-1830 рр., Львів 2007.

K. Bockenheim, Dworek, kontusz, karabela, Wrocław 2003 (seria A to Polska Właśnie).

Dzieje architektury w Polsce, praca zbiorowa, Kraków 1996.

M. Iwanow, Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939, Warszawa–Wrocław 1991.

M. Iwanow, Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. „Operacja Polska” 1937-1938, Kraków 2014.

J. Kolbuszewski, Kresy, Wrocław 2006 (seria A to Polska Właśnie).

Z. Kossak-Szczucka, Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917-1919, Warszawa 1996.

J. Kupczak, Polacy na Ukrainie w latach 1921-1939, Wrocław 1994.

W. Lizak, Rozstrzelana Polonia. Polacy w ZSRR 1917-1939, Szczecin 1990.

Z. Łukawski, Ludność polska w Rosji 1863-1914, Warszawa 1978.

T. Polak, Zamki na kresach: Białoruś, Litwa, Ukraina, Warszawa 1997.

Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, Cz. 1: lata 1917-1939, t. I, pod red. Stanisława Stępnia, Przemyśl 1998; t. II, Przemyśl 1999; t. III, Przemyśl 2001; t. IV, pod red. Stanisława Stępnia i Ołeksandra Rublowa, Przemyśl 2004; t. V, Przemyśl 2005.

Polâki na pivdni Ukraïni – Polacy na południowej Ukrainie, pod red. T.Ciesielskiego i V.Kusznira, Odessa-Opole-Olsztyn 2006.

Polacy na południowej Ukrainie XVII-XX wiek – Polâki na pivdni Ukraïni XVII-XX v., pod red. T.Ciesielskiego, E.Czapiewskiego, A.Korytki, V.Kusznira i H.Strońskiego, Olsztyn-Opole-Wrocław-Odessa 2007.

Polâki na pivdni Ukraïni ta v Krimu – Polacy na południowej Ukrainie i Krymie, pod red. T.Ciesielskiego, E.Czapiewskiego i V.Kusznira, Odessa-Opole-Wrocław-Olsztyn 2007.

H. Stroński, Represje stalinizmu wobec ludności polskiej na Ukrainie w latach 1929-1939, Warszawa 1998.

Костюшко И.И., Польское национальное меньшинство в СССР: 1920-е годы, Москва 2001.

Стронський Г., Злет і падіння. Польський національний район в Україні у 20-30-ті pоки, Тернопіль 1992.

 

VII. DZIEJE KULTURY POLSKIEJ

1. Znaczenie dla kultury polskiej pieśni „Bogurodzica”?

2. Rola kościoła i religii w tworzeniu i upowszechnianiu kultury w średniowieczu.

3. Dlaczego epokę renesansu nazwano w Polsce odrodzeniem?

4. Problemy społeczne i polityczne w swojej twórczości Jana Kochanowskiego

5. Polskie elity intelektualnej w dobie nowożytnej i ich dorobek.

6. Cele i założenia kultury polskiej doby oświecenia.

7.  Jak literatura „ku pokrzepieniu serc” budowała etos patrioty – twórczość nie tylko Henryka  Sienkiewicza.

8. Kultura polska pod zaborami.

9. Kultura I Rzeczpospolitej jako dorobek wieloetnicznej społeczności państwa.

10. Wkład kultury polskiej XX wieku do dziedzictwa kultury światowej.

11. Jakie motywy charakterystyczne dla kultury Ukrainy występują w literaturze polskiej? Odwołaj się do wybranego przez siebie pisarza polskiego.

12. Wskaż elementy wspólne dla kultury Polski i Ukrainy w historii Kamieńca Podolskiego i Podola.

 

LITERATURA

Podręczniki:

M. Bogucka, Kultura, naród, trwanie: dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 r., Warszawa 2008.

B. Suchodolski, Dzieje kultury polskiej, Warszawa 1986.

Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, Wrocław 1991.

Historia sztuki polskiej w zarysie, red. T. Dobrowolski, t. 1-3, Warszawa 1965.

Opracowania:

M. Gębarowicz, Studia nad dziejami kultury artystycznej późnego renesansu w Polsce, Toruń 1962.

C. Hernas, Barok, Warszawa 1973 i wyd. nast.

A. Hutnikiewicz, Młoda Polska, Warszawa 1994 i nast. wyd.

M. Klimowicz, Oświecenie, Warszawa 1979 i nast. wyd.

Kultura Polski średniowiecznej XV-XV w., red. B. Geremek, Warszawa 1997.

T. Lubelski, Historia kina polskiego 1895-2014, Kraków 2008.

H. Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 1978 i nast. wyd.

T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 1995 i nast. wyd.

Polska dzielnicowa i zjednoczona. Państwo-Społeczeństwo-Kultura, red. A. Gieysztor, Warszawa 1972.

Polska w epoce Odrodzenia. Państwo-Społeczeństwo-Kultura, red. A. Wyczański, Warszawa 1972.

Polska XVII wieku, Państwo-Społeczeństwo-Kultura, red. J. Tazbir, Warszawa 1974.

Polska w epoce Oświecenia, Państwo-Społeczeństwo-Kultura, red. B. Leśnodorski, Warszawa 1974.

Polska na tle procesów rozwojowych Europy w XX wieku, red. S. Sierpowski, Poznań 2002

H.G. Pott, Krótka historia kultury europejskiej, Warszawa 2008.

S. Wasylewski, Życie polskie w XIX wieku, Warszawa 2008.

Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwalba, Warszawa 2004.

B. Orłowski, Historia techniki polskiej, Radom 2006.

J. Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce, Poznań 1998.

J. Tazbir, Studia nad kulturą staropolską, Kraków 2001.

J. Tazbir, Szlaki kultury polskiej, Warszawa 1986.

T. Witczak, Literatura średniowiecza, Warszawa 1990 i nast. wyd.

A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1999.

A. Zamojski, Własną drogą. Osobliwe dzieje Polaków i ich kultury, Warszawa 2002.

J. Ziomek, Renesans, Warszawa 1973 i nast. wyd.

KONIEC

Komitet Główny Olimpiady