„Pokryzysowy świat – czas nowych liderów” – pod takim hasłem odbywało się w dniach 2 − 4 września XXIV Forum Ekonomiczne w Krynicy, największa konferencja gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej. Program obejmował ponad 150 sesji i paneli dyskusyjnych. Temat Ukrainy był jednym z najważniejszych.

Forum Ekonomiczne w Krynicy od początku istnienia jest porównywane do Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos. W tym roku na konferencję przyjechało 3 tysiące gości z Europy, Azji, Stanów Zjednoczonych i Rosji, wśród nich politycy, prezydenci, szefowie rządów, ministrowie, parlamentarzyści, unijni komisarze, intelektualiści, przedstawiciele największych koncernów i ośrodków analitycznych. Jednym z głównych tematów Forum była sytuacja na Ukrainie.

W trakcie Forum odbyła się zorganizowana przez Sejm RP z inicjatywy wicemarszałka Marka Kuchcińskiego konferencja „Europa Karpat”. Dyskutanci skupili się głównie na geopolitycznym znaczeniu państw karpackich i bezpieczeństwie w regionie w kontekście polityki Rosji i wydarzeń na Ukrainie. Omawiano współpracę transgraniczną w Europie Środkowo-Wschodniej, sytuację społeczeństw i proces rodzenia się elit w krajach postkomunistycznych. Uczestnicy poruszyli temat transformacji demokratycznej oraz odbudowy tożsamości narodowej. W części poświęconej gospodarce dyskusja toczyła się wokół umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi oraz szans i zagrożeń związanych z euro. Bardzo dużo czasu poświęcono możliwym scenariuszom rozwoju sytuacji na Ukrainie. W konferencji wzięli udział m.in. redaktor naczelny kwartalnika „Głos Polonii” Włodzimierz Iszczuk i prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie Natalia Kostecka-Iszczuk.

Program konferencji „Europa Karpat” obejmował pięć paneli dyskusyjnych. Pierwsze dwa dotyczyły geopolitycznego znaczenia państw karpackich. Panel na temat bezpieczeństwa w kontekście polityki Rosji moderował poseł na Sejm RP Krzysztof Szczerski. Moderatorem drugiego panelu, poświęconego pogłębieniu integracji państw Europy Środkowo-Wschodniej, był Richárd Hörcsik, przewodniczący Komisji do spraw Unii Europejskiej Parlamentu Węgier. W trakcie konferencji głos zabrało kilkudziesięciu mężów stanu i działaczy z państw karpackich.

Chociaż oficjalne stanowisko rządów krajów Grupy Wyszehradzkiej wobec rozwiązywania kryzysu na Ukrainie różni się od polskiej i litewskiej strategii, wszyscy uczestnicy konferencji deklarowali poparcie dla niepodległości i integralności Ukrainy. „Ukraina w naszych sercach, Ukraina w naszych zobowiązaniach” − powiedział poseł Krzysztof Szczerski. Poseł Witold Waszczykowski, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, dodał, że: „Ukraina ma prawo oczekiwać na wsparcie. Musimy pomóc Ukrainie. Musimy znaleźć broń, która pomoże Ukrainie wygrać wojnę. Ponieważ naszą racją stanu jest wsparcie integralnej i demokratycznej Ukrainy”.

Słowa poparcia i solidarności z narodem ukraińskim padły także podczas kolacji w hotelu Wierchomla 2 września, w której wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, środowisk naukowych i organizacji społecznych z Polski, Ukrainy, Czech, Słowacji, Serbii, Rumunii, Węgier i Wielkiej Brytanii oraz reprezentanci instytucji europejskich.

Uczestnicy konferencji „Europa Karpat” z zaniepokojeniem mówili o rosyjskiej postmodernistycznej dyktaturze (poseł Krzysztof Szczerski) i o tym, że świat znalazł się już w stanie zimnej wojny, co stanowi nowe zagrożenie dla państw na wschodzie Europy.

Podczas dyskusji wyrażono poparcie dla polityki otwartych drzwi NATO wobec demokratycznych państw Europy Wschodniej. Zgodzono się, że warto dążyć do powstania związku politycznego państw Europy Środkowo-Wschodniej przekraczającego granice Unii Europejskiej, do którego może dołączyć także Ukraina.

Wszyscy zgodzili się z tezą, że państwa Europy Karpat powinny szukać wspólnego mianownika, tego, co łączy narody naszego regionu. W tym kontekście zastanawiano się nad procesem kształcenia elit w państwach Bałtycko-Czarnomorsko-Adriatyckiego Międzymorza. Uczestnicy konferencji są świadomi tego, że Europa Karpat musi mówić jednym głosem i wspólnie bronić wartości wolności i demokracji.

Biuro prasowe ZSzP w Żytomierzu