W związku z tym, że wielkimi krokami zbliża się II (okręgowy) etap Olimpiady Historii Polski na Ukrainie, organizatorzy przedsięwzięcia – Fundacja Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne zwracają się z apelem do uczestników Olimpiady o zapoznanie się poniższymi informacjami.

1) Eliminacje II etapu przeprowadzają komisje okręgowe powołane przez Komitet Główny w terminie ujętym w harmonogramie Olimpiady w miejscowościach, w których znajdują się konsulaty RP lub domy polskie. Eliminacje II etapu składają się z prezentacji samodzielnie przygotowanej pracy oraz egzaminu ustnego.

II etap olimpiady odbędzie się w czterech ośrodkach egzaminacyjnych:

a. we Lwowie (23-24 marca 2018);
b. w Chmielnickim (23-24 marca 2018);
c. w Kijowie (23 marca 2018);
d. w Żytomierzu (24-25 marca 2018)

2) Uczestnik wybiera jedną z następujących epok: 1) średniowiecze, z uwzględnieniem od XIV w. dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego, 2) epoka nowożytna (1492-1795), 3) dzieje narodu polskiego i ziem byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1795-1918, 4) historia dwudziestolecia międzywojennego i II wojny światowej – lata 1918-1945, 5) dzieje państwa i narodu polskiego po II wojnie światowej, 6) dzieje Polaków na Wschodzie w XIX i XX w., 7) dzieje kultury polskiej.

3) KAŻDY UCZESTNIK lub jego opiekun musi wypełnić elektronicznie ankietę logistyczną i przesłać ją wypełnioną na maciej.jastrzebski@wid.org.pl nie później niż do 28 lutego 2018 r. Przesłanie wypełnionej ankiety logistycznej jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w II etapie Olimpiady Historii Polski na Ukrainie (23-25.03.2017).

4) W czasie eliminacji ustnych II etapu uczestnicy przedstawiają przygotowaną pracę pisemną (kilkustronicowy esej) lub prezentację multimedialną z wybranej epoki oraz odpowiadają na pytania dotyczące tematyki pracy.

a) Samodzielnie przygotowana praca. Uczestnik prezentuje swój esej lub przedstawia prezentację na zadeklarowany w ankiecie logistycznej temat.
Do pracy pisemnej oraz prezentacji multimedialnej należy dołączyć wykaz wykorzystanej literatury.
Praca pisemna lub prezentacja multimedialna może zostać przygotowana oraz odpowiedzi na pytania mogą być udzielone w językach: polskim (preferowany), ukraińskim, rosyjskim.

b) Egzamin ustny. Uczestnik losuje jedno pytanie z pul pytań z wyjątkiem tej, z której pochodzi wybrany przez nią temat (np. temat wybrany dotyczy Kazimierza Wielkiego i pochodzi z puli „ŚREDNIOWIECZE”, więc uczestnik losuje jedno pytanie z jednej z pozostałych pul) – odpowiedź z ogólnej historii polski;
Uczestnik losuje jedno pytanie z puli, z której pochodzi jego temat.
Uczestnik odpowiada na pytanie dotyczące jednej z przeczytanych przez siebie lektur spośród materiałów przygotowanych i udostępnionych przez komisję na dropbox-ie. Lektura ta powinna dotyczyć tematu eseju lub prezentacji jaką stworzył uczestnik.

Ujednolicony tekst regulaminu II edycji olimpiady ŚCIĄGNIJ TUTAJ>>>

Komitet Główny Olimpiady Historii Polski na Ukrainie