„WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA 1919-1920 –
W OBRONIE GRANIC I NIEPODLEGŁOŚCI”

1. Komitet organizacyjny:
Zofia Pilecka-Optułowicz – córka Witolda Pileckiego
Andrzej Pilecki – syn Witolda Pileckiego
Dorota Optułowicz-McQuaid – wnuczka Witolda Pileckiego
Krzysztof Kosior – prawnuk Witolda Pileckiego
Bogdan Grzenkowicz – Przewodniczący Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego

1.1 Organizator:
Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego

1.2 Współorganizatorzy:
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Wołomin „Rajski Ptak”
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa Wschód Burmistrz Miasta Radzymin
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk pilota Mariana Pisarka w Radzyminie
Szkolny Punkt Konsultacyjny im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago
Zespół Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto
Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu
Polska Szkoła im. Adama Mickiewicza w Blackburn
Gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie
Międzyszkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej

1.3 Patronat Honorowy:
Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

1.4 Komitet Honorowy:
Mariusz Błaszczak – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji –
Przewodniczący
Antoni Macierewicz – Minister Obrony Narodowej
Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej
Adam Glapiński – Prezes Narodowego Banku Polskiego

1.5 Partnerzy:
Instytut Pamięci Narodowej
AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” Sp. z o.o.
Poczta Polska SA

1.6 Patronat medialny:
TVP Polonia
TVP Info
TVP3 Warszawa
TV Republika
Gazeta Polska
Niezależna.pl
Kurier-W

2. Cele III Konkursu Historycznego „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920
w obronie granic i niepodległości”:
2.1 Budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego
2.2 Pogłębienie wiedzy historycznej
2.3 Doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł
2.4 Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920
2.5 Promowanie młodych twórców i zachęcanie ich do doskonalenia umiejętności plastycznych
2.6 Tworzenie utworów literackich o tematyce patriotycznej

3. Przedmiot i tematyka Konkursu:
3.1 Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy artystycznej na temat „Wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 – w obronie granic i niepodległości” charakteryzującej się pomysłowością, oryginalnością i samodzielnością wykonania, wypełniającej cele i parametry określone w niniejszym Regulaminie Konkursu.
3.2 Tematem pracy artystycznej (poezja, plastyka, komiks, znaczek, film) może być postać wybranego dowódcy lub żołnierza, wybranego wydarzenia: bitwy, konspiracji czy zagadnień technicznych, historycznych lub społecznych dotyczących wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920.
3.3. Ograniczeniem wizji artystycznych jest bezpośrednie skojarzenie z tematyką wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920 oraz spełnienie pozostałych warunków określonych w niniejszym Regulaminie Konkursu.

4. Termin nadsyłania prac:
Rozpoczęcie konkursu: 02 października 2017 roku
Zakończenie konkursu: 05 grudnia 2017 roku

5. Uczestnicy i kategorie:
Uczniowie szkół podstawowych kl. 0 – I-III
Uczniowie szkół podstawowych kl. IV -VII
Uczniowie szkół gimnazjalnych kl. II – III
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Uczniowie szkół polonijnych
Osadzeni w Aresztach Śledczych
5.1 Kategoria szkoły podstawowe kl. 0 – I-III, oraz uczniowie polonijnych szkół podstawowych – klasy 0-I-III (wiek 6-9 lat):
· praca plastyczna: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”
5.2 Kategoria szkoły podstawowe kl. IV-VII, oraz uczniowie polonijnych szkół podstawowych – klasy IV-VII (wiek 10-13 lat):
· praca plastyczna: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”
· projekt serii znaczków pocztowych: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”
· film: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”
5.3 Kategoria szkoły gimnazjalne kl. II-III, oraz uczniowie polonijnych szkół gimnazjalnych – klasy II-III (wiek 13-15 lat)
· poezja: ”Wojn a polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”
· komiks: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”
· film: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”
5.4 Kategoria szkoły ponadgimnazjalne oraz uczniowie polonijnych szkół ponadgimnazjalnych w wieku 16 lat i więcej:
· plakat: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”
· projekt serii znaczków pocztowych: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”
· film: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”
5.5 Kategoria osadzeni w Aresztach Śledczych
· praca plastyczna: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”
· projekt serii znaczków pocztowych: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”

6.Parametry prac konkursowych:
6.1 Pod tytułem pracy należy napisać, czy praca była wykonana samodzielnie, czy pod kierunkiem nauczyciela/opiekuna.
6.2 Prace plastyczne w kategorii szkół podstawowych kl. 0 – I-III powinny być wykonane w formacie A4, techniką dowolną, pozwalającą na przesłanie prac przesyłką pocztową. Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”.
6.3 Prace plastyczne w kategorii szkół podstawowych kl. IV-VII oraz osadzeni w Aresztach Śledczych, powinny być wykonane w formacie A3, techniką dowolną, pozwalającą na przesłanie prac przesyłką pocztową. Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”.
6.4 Prace pisemne – poezja dowolnej długości z zachowaniem tematyki Konkursu. Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”.
6.5 Komiks – przedmiotem pracy jest przedstawienie epizodu rozgrywającego się na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych. Praca powinna tworzyć zamkniętą całość składającą się z minimum 4, maksymalnie 10 plansz formatu A4. Plansze mogą być podzielone w dowolny sposób na kadry, przedstawione jednostronnie oraz w pionie. Strony powinny być ponumerowane. Na odwrocie każdej karty powinny znaleźć się tytuł pracy, informacje o Autorze (imię; nazwisko; adres mailowy; adres szkoły; imię, nazwisko nauczyciela/opiekuna). Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”.
6.6. Znaczek pocztowy – zaprojektuj serię znaczków pocztowych (od 3 do 5) upamiętniających wojnę polsko-bolszewicką 1919-1920. Format od A4 do A3. Technika dowolna. Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”.
6.7. W kategorii film – zaprezentowanie dowolnie wybranego bohatera w formie filmiku – do 3 minut. Uczeń wciela się w postać bohatera. Dowolna scenografia, wybór najciekawszego wątku historycznego. Film może być kostiumowy, bohater występuje w stroju z okresu 1919-1920. Uczeń opowiada o sobie – bohaterze w pierwszej osobie. Gotowy film należy przesłać na płycie CD/DVD z trwale oznaczonymi danymi (tytuł, kategoria, szkoła, skład) – podobne dane w karcie zgłoszeniowej Uczestnika (załącznik nr 2) i w bazie elektronicznej – jak w pkt 7.1
http://komitet-pamieci-pileckiego.com/konkurs.html
Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”.
6.8 Projekt graficzny plakatu, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, powinien być wykonany w formacie od A3 do A2, techniką dowolną pozwalającą na przesłanie prac przesyłką pocztową.
Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”.

7. Zgłaszanie i dostarczanie prac oraz rejestracja w Konkursie:
7.1 Rejestracja elektroniczna:
Każdy Uczestnik obowiązkowo rejestruje się w elektronicznej bazie danych Konkursu, poprzez wypełnienie kolejnych sekcji po kliknięciu w poniższy link zgłoszeniowy, aktywny w okresie nadsyłania prac (pomiędzy datami rozpoczęcia i zakończenia Konkursu:
http://komitet-pamieci-pileckiego.com/konkurs.html
Po wypełnieniu powyższego formularza zgłoszeniowego, na podany w pierwszej opcji wyboru adres e’mail Uczestnika, przesłane zostanie potwierdzenie prawidłowo przeprowadzonej rejestracji. W przypadku pytań w kwestiach rejestracji prosimy o kontakt:
komitet@komitet-pamieci-pileckiego.com
7.2 Miejsce dostarczania prac:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk pilota Mariana Pisarka 05-250 Radzymin ul. 11 Listopada 2
7.3 Każda praca musi być podpisana na wydruku papierowym oraz na odwrocie pracy plastycznej, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu, zawierającym następujące informacje: Autor pracy, tytuł, klasa (kategoria), nazwa szkoły, adres szkoły, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej.
7.4 Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka – Załącznik nr 2. W przypadku pełnoletniego Uczestnika konieczna jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 2.
7.5 Ze względu na możliwe uszkodzenia oraz problem z późniejszą ekspozycją, PRACE NIE MOGĄ BYĆ PRZESŁANE W RULONIE.
7.6 Prosimy o przesyłanie prac WYŁĄCZNIE w utwardzonych kopertach, nie zwiniętych lub złożonych.

8. Jury
W skład Jury wchodzą przedstawiciele IPN, PAN, nauczyciele, przedstawiciele organizacji kombatanckich i organizatorzy.
Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
Nie przysługuje od nich odwołanie.
Jury ma prawo do rezygnacji z przyznania nagród i nie wyłaniania laureatów Konkursu.

9.Nagrody:
W każdej z kategorii przyznaje się nagrody za miejsce I, II, III.
Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.
Nieodebrane nagrody nie będą przesyłane pocztą.

10.Harmonogram Konkursu:
Rozpoczęcie konkursu: 02 października 2017 roku
Zakończenie konkursu: 05 grudnia 2017 roku
Rozstrzygnięcie Konkursu Uroczysta Gala– 12 stycznia 2018 r. godz. 11:00
Wyniki Konkursu będą ogłoszone oficjalnie do 29 grudnia 2017 r. na stronie
organizatora www.komitet-pamieci-pileckiego.com

11. Podsumowanie Konkursu:
Wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbędzie się 12 stycznia 2018 roku, o godz. 11.00 w Narodowym Banku Polskim (Sala Grabskiego), w Warszawie ul. Świętokrzyska 11/21.

12. Zasady uczestnictwa:
Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z Autorów na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. Konkurs ma charakter jawny. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni Uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji (Załącznik nr 2). Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni Uczestnicy odpowiadają za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw organizatorów Konkursu oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia dóbr/praw osób trzecich przez Autorów prac zgłoszonych do Konkursu. Nadesłane w Konkursie prace stają się własnością Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni Uczestnicy wyrażają zgodę na prawo organizatorów Konkursu do nieodpłatnej prezentacji całości lub części wszystkich prac zgłoszonych do Konkursu na wystawach i innych imprezach publicznych, w Internecie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych i telewizyjnych oraz na udostępnianie tych prac innym zainteresowanym podmiotom w celu nieodpłatnej prezentacji. Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.

13.Komunikacja i promocja konkursu
Telefonem kontaktowym organizatorów jest numer Przewodniczącego Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego – p. Bogdana Grzenkowicza: +48 506 036 316.
Kontaktowy adres poczty elektronicznej to:
komitet.rot.witolda.pileckiego@gmail.com
Lub w kwestiach technicznych: komitet@komitet-pamieci-pileckiego.com
NIE SĄ TO ADRESY DO PRZESYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH.
Organizatorzy przewidują możliwość komunikacji z Uczestnikami i sympatykami konkursu poprzez stronę internetową lub profile na portalach społecznościowych.
Oficjalna strona internetowa Konkursu  www.komitet-pamieci-pileckiego.com
Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego

 

 

Załącznik nr 1

OPIS DOSTARCZONEJ PRACY

Imię i nazwisko Autora: . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tytuł pracy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Klasa/kategoria: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szkoła lub placówka: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres szkoły, placówki (z kodem pocztowym, kraj). …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Załącznik nr 2

KARTA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Dane Autora (Ucznia/Uczestnika):

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Klasa/kategoria: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szkoła/instytucja: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres szkoły/placówki ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres do korespondencji ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres poczty elektronicznej:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy do Rodziców/ prawnych opiekunów dziecka: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu pt.: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”, wyrażam zgodę na bezpłatne publikacje pracy (druk, Internet, radio, telewizja, wystawy) z podaniem danych osobowych Autora (Uczestnika) oraz zgody na umieszczenie wizerunku i listy laureatów w celu popularyzacji Konkursu (Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

……………………………………………………

Glos.jagiellonia.org